Projekt „Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej”

Projekt „Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” (MSZ-KIIP) zgłoszony przez Miasto Katowice do procedur konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, uzyskał współfinansowanie kosztów jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne. Wartość projektu wynosi 13 998 483,50 złotych. W 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie 50 % kosztów kwalifikowanych projektu ze środków unijnych, pozostałe 50 % stanowi wkład własny Miasta Katowice.

Prezentacja MSZ-KIIP

Zakres, rezultaty i produkty projektu

Budowa MSZ-KIIP ma na celu modernizację i rozbudowę istniejącej w mieście infrastruktury przetwarzania informacji przestrzennej, a także podniesienie efektywności pracy Urzędu, wpłynie na przejrzystość informacji oraz spowoduje zwiększenie dostępu do informacji dla obywatela. Realizacja projektu spowoduje redukcję kosztów aktualizacji i przetwarzania danych, a także będzie ważnym elementem promocyjnym miasta.


Efektem wdrożenia MSZ-KIIP będzie funkcjonowanie zbiorów danych przestrzennych referencyjnych i fakultatywnych, dostępnych za pomocą uruchomionych serwisów systemowych i geoportali. Informacje przestrzenne będą udostępnianie w formie elektronicznej komórkom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta oraz mieszkańcom Katowic, a także jednostkom życia gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego.


W ramach projektu stworzone zostaną dziedzinowe serwisy systemowe o charakterze wewnętrznym, skierowane na wsparcie obsługi poszczególnych zadań publicznych Miasta, jak:

 • serwis udostępniania i obsługi geodezyjnych referencyjnych baz danych,
 • serwis zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej,
 • serwis monitoringu, planowania przestrzennego, rewitalizacji i inwestycji,
 • serwis zarządzania i ochrony środowiska,
 • serwis zarządzania nieruchomościami,

oraz powszechnie dostępne za pomocą przeglądarki internetowej geoportale:

 • portal obsługi obywatela,
 • geoportal inwestycji,
 • geoportal sportu, promocji i turystyki,
 • geoportal edukacyjny,
 • geoportal metadanych.

Cele projektu 

MSZ-KIIP będzie stanowić miejską strukturę serwisów systemowych i geoportali opartych o lokalizację informacji przyporządkowaną dla konkretnego miejsca w przestrzeni, zapewniając dodatkowo osiągnięcie następujących celów:

 • usprawnienie procesów realizacji zadań publicznych poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • integracja systemów referencyjnych baz danych geoprzestrzennych z innymi ważnymi, z punktu widzenia potrzeb użytkowników zbiorami dla łatwej adaptacji do zmieniających się potrzeb,
 • dostarczanie zintegrowanych danych geoprzestrzennych wraz z systemowymi możliwościami ich udostępniania, wymiany, aktualizacji i analizy w oparciu o wiarygodne i aktualne dane,
 • zbudowanie systemu MSZ-KIIP zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy INSPIRE jako węzła infrastruktury informacji przestrzennej pozwalającego na wzajemną wymianę i dostęp do informacji przestrzennej prowadzonej przez Urząd Miasta Katowice dla jednostek organizacyjnych katowickiego samorządu oraz administracji rządowej, jednostek społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych,
 • usprawnienie kontaktów z klientami – mieszkańcami, obywatelami,
 • zorganizowanie i uporządkowanie zbiorów informacji w oparciu o czynnik lokalizacyjny – integrując opis zjawisk i obiektów z położeniem w przestrzeni geograficznej miasta oraz dostarczając narzędzi dla wizualizacji danych, ich analizy, interpretacji, a w efekcie lepszego ich zrozumienia.

 Użytkownicy Systemu

System MSZ-KIIP uwzględnia 2 grupy użytkowników:

Użytkownicy wewnętrzni:

 • pracownicy Urzędu Miasta Katowice
 • pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Katowic
 • jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, którym zapewniono dostęp do pełnego zakresu funkcji oraz danych Systemu

Użytkownicy zewnętrzni:

 • instytucje gospodarcze
 • instytucje naukowe
 • instytucje edukacyjne
 • instytucje społeczne
 • obywatele, a w szczególności mieszkańcy miasta Katowice.

Konferencja podsumowująca projekt Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

28.05.2015

Konferencja MSZ-KIIP

Najbliższe wydarzenia

14.05.2015

Konferencja

Odbiór kluczowych etapów projektu MSZ-KIIP

31.03.2015

Odbiór etapów III, IV i V

Prace bieżące

08.07.2014

Obecnie trwają przygotowania do szkoleń i wdrożenia produkcyjnego (...)

rpo.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
rpo2007-2013.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013